word nu lid

adverteren 1

e-learning Diabetische voet


Magazine voorblad 130

Medische richtlijnen


> EADV richtlijn: 'Het toedienen van insuline met de insulinepen'

> EADV-richtlijn: 'Uitvoering van zelfcontrole'

> Richtlijn: Evidence based Diabetische Retinopathie

> V&VN Richtlijn: Dialyse Document Diabetes.

> Multidisciplinaire richtlijn: 'Verantwoorde diabeteszorg moet anders bij kwetsbare ouderen'


EADV richtlijn: 'Het toedienen van insuline met de insulinepen'

EADV heeft een monodisciplinaire richtlijn ontwikkeld om alle diabeteszorgverleners te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen, wat betreft de wijze van insulinetoediening met een insulinepen bij mensen met diabetes mellitus. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan:

  1. De voorbereiding van een insuline-injectie.
  2. De vereiste kenmerken van pennaalden (o.a. wat betreft naaldlengte en -hergebruik).
  3. Bepaling optimale injectielocatie (zoals plaats in het lichaam, type weefsel, etc.).
  4. De wijze van injectie- en insulinetoediening (bijv. gebruik huidplooi, snelheid injectie en masseren).

Klik hier voor de EADV richtlijn: Het toedienen van insuline met de insulinepen

Klik hier voor de samenvattingskaart van deze richtlijn (Nederlandse versie)

Klik hier voor de samenvattingskaart van deze richtlijn (Duitse versie)

Klik hier voor de samenvattingskaart van deze richtlijn (Franse versie)

 Klik hier voor de samenvattingskaart van deze richtlijn (Engelse versie)

U kunt de richtlijn "Het toedienen van insuline met de insulinepen" bestellen bij het Secretariaat van EADV.  De kosten die hieraan zijn verbonden zijn € 5,00 per stuk + € 3,95 administratie- en portokosten.

Top


EADV-richtlijn: 'Uitvoering van zelfcontrole'

EADV heeft de richtlijn 'Uitvoering van zelfcontrole' ontwikkeld. Dit is een verpleegkundige richtlijn waarin over multidisciplinaire onderwerpen, zoals de indicatie voor - en de frequentie van zelfcontrole geen uitspraken worden gedaan. Diabetes mellitus, verder kortweg diabetes genoemd, is een snel toenemende ziekte in Nederland alsook in de rest van de wereld. In Nederland zijn er Ī 480.000 mensen bekend met diabetes en jaarlijks komen daar tussen de 40.000 en de 65.000 mensen bij (Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002).

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie defect is door ůf het volledig ontbreken van het hormoon insuline (type 1 diabetes), ůf door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline (type 2 diabetes). Bij zo'n 90% van de mensen met diabetes is sprake van type 2 diabetes. Daarnaast bestaan een aantal vormen die overeenkomsten met type 2 diabetes hebben, zoals zwangerschapsdiabetes (NDF 2003). Er is (nog) geen genezing voor diabetes. Mensen met type 1 diabetes zijn volledig aangewezen op insulinetherapie; van de mensen met type 2 diabetes gaat ongeveer 30% uiteindelijk insuline gebruiken (Rutten 1999).

Diabetes kan leiden tot ernstige complicaties, zowel in de grotere (macrovasculaire complicaties) als in de kleinere bloedvaten (microvasculaire complicaties). Aangetoond is dat een goede bloedglucoseregulatie in combinatie met een goede bloeddruk samengaat met een verminderde kans op het ontstaan van aan diabetes gerelateerde complicaties (DCCT 1993, UKPDS 1998). Om een goede bloedglucoseregulatie te bereiken, moet volgens de Nederlandse Diabetes Federatie, zelfcontrole beschouwd worden als een onmisbaar hulpmiddel.

Op basis van de gevonden bloedglucosewaarden bij de zelfcontrole worden belangrijke beslissingen genomen. Echter, de uitslag van de zelfcontrole blijkt niet altijd betrouwbaar te zijn (Alto et al 2002, Bergenstal et al 2000, Schrot et al 1999). Een veel voorkomend probleem is een foutieve uitvoering van de zelfcontrole (Alto et al 2002, Bergenstal et al 2000, Dorchy et al 2003, Nijpels et al 2003). Aangetoond is, dat een foutieve uitvoering van de zelfcontrole de betrouwbaarheid van de uitslag van de bloedglucosewaarden negatief beÔnvloedt (Alto et al 2002, Bergenstal et al 2000).

Klik hier voor de richtlijn: "Uitvoering van zelfcontrole"

Voor het bedrag van € 12,50  kunt u de richtlijn 'Uitvoering van zelfcontrole' inclusief geplastificeerde samenvattingskaart opvragen bij het secretariaat van de EADV. De samenvattingskaart kunt u los bestellen voor € 3,50 per stuk. Bij een afname van minimaal 10 samenvattingskaarten kost een kaart € 3,00 per stuk. Deze kosten zijn exclusief administratie- en portokosten.

Top


Richtlijn: Evidence based Diabetische Retinopathie

De nieuwe richtlijn 'Diabetische retinopathie: screening, diagnostiek en behandeling' is samengesteld op verzoek van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), in het kader van evidence based richtlijnontwikkeling door de Orde van Medisch Specialisten. De ontwikkeling van deze richtlijn werd ondersteund door het Dutch Cochrane Centre. Sinds 1997 heeft het NOG reeds de beschikking over een, in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) ontwikkelde, evidence based richtlijn Diabetische Retinopathie. Sinds 1998 bestaat er een gecombineerde richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), ISBN 90-6910-217-X en in 2000 kwam een samenvatting daarvan van de NDF met ISBN 90-804493-3-4. De bestaande richtlijnen waren om verschillende redenen aan herziening toe.

De prevalentie en incidentie van diabetes mellitus (DM) zijn de laatste jaren toegenomen en door taakdifferentiatie. Mede op basis van de afspraken binnen het Landelijk Platform Oog-zorg (LPO) nemen paramedici in toenemende mate taken van artsen over. Fotografen, diabetesverpleegkundigen, nurse practitioners, graders, technisch oogheelkundig assistenten (TOAīs) en optometristen worden zowel extra- als ook intramuraal ingeschakeld bij de diabetische oogzorg. Sinds de vorige richtlijnen zijn er nieuwe, evidence based inzichten gekomen met betrekking tot de methodes van screening, diagnostiek en (niet oogheelkundige) behandeling van diabetische retinopathie (DR).

Implementatie van de nieuwe richtlijnen heeft als gevolg dat meer patiŽnten met DR worden gescreend en gediagnosticeerd: de oogheelkundige capaciteit dient te worden uitgebreid. Taakherschikking is daarbij een belangrijk element en hiermee is in deze richtlijn ook rekening gehouden.

Leden kunnen hier de complete richtlijn downloaden

Klik hier voor de samenvatting van deze richtlijn

Top


 

V&VN Richtlijn: Dialyse Document Diabetes.

Dit Dialyse Document Diabetes is monodisciplinair ontwikkeld door de twee betrokken beroepsgroepen; dialyse- en diabetesverpleegkundigen. Het beoogt een overzicht te geven van wetenschappelijk onderbouwde en Ďpractice basedí aandachtspunten voor verpleegkundige diabeteszorg in de setting van de dialyseafdeling.

De keuze voor de onderwerpen en hoofdstukken is enerzijds gebaseerd op de aard van de, aan de V&VN, gestelde kennisvragen en anderzijds op de verkregen informatie uit het literatuuronderzoek. Het document beoogt daarmee niet volledig maar een eerste basis te zijn als leidraad voor verpleegkundige diabeteszorg op de dialyseafdeling.
Het document heeft niet de status van een richtlijn. De werkgroep is van mening dat, door de vele raakvlakken met de medische behandeling, een eventuele richtlijn in multidisciplinaire samenwerking tot stand zou moeten komen (klik hier voor de richtlijn).

Top


Nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn: 'Verantwoorde diabeteszorg moet anders bij kwetsbare ouderen'

Diabetes komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De strikte streefwaarden voor HbA1c of bloeddruk in de huidige diabetesrichtlijnen voor volwassenen kunnen leiden tot onnodige gezondheids-problemen. Daarom wordt vandaag door Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, de nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn ĎVerantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderení gepubliceerd.

Levensverwachting bepaalt behandelbeleid
De richtlijn onderbouwt waarom de gezondheidssituatie en prognose van de kwetsbare oudere met diabetes voor het medische beleid belangrijker zijn dan leeftijd. Cardiovasculair risicomanagement is bij deze groep van groot belang. Daarover geeft de richtlijn onderbouwde aanbevelingen, inclusief specifieke adviezen over soepeler streefwaarden voor bloeddruk.  De richtlijn onderbouwt een HbA1c streefwaarde van 69 mmol/mol (8,5%) Ė zolang dit geen klachten geeft- bij een levensverwachting van minder dan vijf tot zes jaar om daarmee hypoglykemieŽn te voorkomen. De richtlijn stelt ook dat statines alleen zinvol zijn bij een levensverwachting van meer dan twee jaar.

Andere symptomen bij ouderen
Hypo- of hyperglykemieŽn kunnen bij kwetsbare ouderen andere symptomen geven dan bij relatief gezonde volwassenen met diabetes. De richtlijn bevat een handige tabel met specifieke symptomen waarmee herkenning van hypo- of hyperglykemieŽn kan verbeteren. De richtlijn geeft adviezen over de behandeling van specifieke geriatrische syndromen en het voorkomen van mogelijke complicaties van diabetes bij kwetsbare ouderen.

Aangepaste medicatie zeker in palliatieve fase
De richtlijn geeft een aantal aangepaste adviezen over orale glucoseverlagende medicatie en insulinetherapie bij kwetsbare ouderen. Daarbij wordt geadviseerd specifieke middelen te vermijden die risico geven op langdurige en/of nachtelijke hypoglykemieŽn. Ook worden concrete aanbevelingen gegeven voor de behandeling van diabetes mellitus in de palliatieve en terminale fase. Daarbij staat comfort van de patiŽnt centraal.

Betrekken oudere en familie
De richtlijn adviseert diabeteseducatie zoveel mogelijk tegelijk aan zowel de kwetsbare oudere als zijn mantelzorgers te geven. Daarbij wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van zelfmanagement, lichaamsbeweging, voeding bij deze groep.

Voor ouderen, artsen en hun andere zorgverleners
Deze richtlijn is ontwikkeld voor en door specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, internisten en gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen met medewerking van de Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Diabetesfederatie en cliŽntenorganisatie LOC. Hij kan in de praktijk ook goed gebruikt worden door klinisch geriaters, nurse practitioners, praktijkondersteuners, diŽtisten, podotherapeuten en gespecialiseerde pedicures. Voor de richtlijn heeft de richtlijnwerkgroep ondersteund door Verenso 335 wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Voor meer informatie over de richtlijnproducten zie www.verenso.nl. Verenso stuurt de richtlijn aan de participerende beroepsverenigingen met het verzoek deze te verspreiden onder hun leden.

Verenso deel 1 RL Diabetes kwetsbare ouderen 2011.pdf

Verenso deel 2 RL Diabetes kwetsbare ouderen 2011.pdf

Top


Delen: Stuur door via E-mail

INLOGGEN


Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Inlogcode aanvragen

2015 FEND Afterconference